Skip to content

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 
 

A Hachette Fascicoli az igénybevehető szolgáltatásai tekintetében kéri a Megrendelőt, hogy csak akkor vegye igénybe a Hachette Fascicoli szolgáltatásait, amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve tekintettel arra, hogy a megrendelés keretében történő vásárlás feltétele a jelen ÁSZF elfogadása, amely a létrejövő egyedi szerződés elválaszthatatlan része. A Hachette Fascicoli megfelelő technikai eszközök útján biztosítja, hogy a termékei tekintetében a megrendelés leadását megelőzően a Megrendelők részére elérhetővé és megismerhetővé tegye az ÁSZF rendelkezéseit és beszerezze a vásárlók kifejezett nyilatkozatát a jelen ÁSZF elfogadása tárgyában.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

I. Bevezető rendelkezések

Az ÁSZF rendelkezési tartalmazzák a Hachette Fascicoli s.r.l., mint értékesítő (a továbbiakban: „Értékesítő” vagy „Hachette Fascicoli”) termékeinek kínálatára, megrendelésére és értékesítésére vonatkozó általános szerződési feltételeket.

A Hachette Fascicoli az ÁSZF rendelkezéseit a Weboldalán olyan módon teszi hozzáférhetővé, hogy az bármikor előhívható, visszakereshető és tárolható legyen.

A Hachette Fascicoli

–      www.hachette.hu weboldal főoldalán az ÁSZF menüpont alatt, a valamennyi Termékre irányadó, egységes feltételeket rögíztő ÁSZF elérhetőségét teszi lehetővé, amely mellett

–     a kiválasztott Termékre vonatkozó, egyedi feltételeket is rögzítő 1. sz. melléklet az ÁSZF elválaszthatatlan részeként, a kiválasztott Termék külön oldalán található ÁSZF menüpont alatt érhető el.

Hachette Fascicoli s.r.l., egy, Olaszországban bejegyzett társaság (székhely/levélcím: via Melchiorre Gioia 61, 20124 Milano, Olaszország; e-mail: clienti@hachette-fascicoli.it, tel: +39 199 41 80 50; a Camera di Commercio di Milano-nál történt bejegyzési száma: 12624860156, REA sz. (Közig. Gazd. Jegyzék) 1572869; Adó- és áfa száma:12624860156, amely az értékesítésre szánt termékek vonatkozásában Gyártónak minősül.

Hachette Fascicoli az értékesítésre szánt termékek Magyarországon történő előfizetői forgalmazás céljából közreműködőként a Suvet Kft. (székhely: 1196 Budapest, Batthyány utca 120.; cégjegyzékszám: 01-09-712849) (a továbbiakban: „Suvet” vagy „Közreműködő”) szolgáltatásait veszi igénybe.

Az ÁSZF rendelkezései alkalmazandóak a Felek jogaira és kötelezettségeire, a Felek között létrejövő bármely és minden jogviszonyra (továbbiakban: Szerződéses jogviszony), és az ennek keretében tett jog/nyilatkozatokra (együttesen továbbiakban: Szerződéses nyilatkozat), valamint minden egyéb olyan jogi aktusra, mely a Szerződéses jogviszony keretében vagy annak érdekében történik.

Az ÁSZF hatálya a www.hachette.hu weboldalon keresztül elérhető és megvásárolható valamennyi árucikkre kiterjed és az ezek tárgyában távollévők között létrejövő előfizetés elválaszthatatlan részeként a felek kifejezetten eltérő megállapodása hiányában korlátozás nélkül alkalmazandó.

A jelen ÁSZF hatálya csak a Magyarországon történő előfizetés, és utánrendelés keretében leadott megrendelésekre terjed ki.

A jelen ÁSZF hatálya nem terjed ki azokra az esetekre, amikor a vásárolni szándékozó személy olyan jogi személy vagy személy, aki az árucikkeket további üzletkötés, vagy szakmája független gyakorlása céljából rendeli és az általa üzemeltetett Weboldalon, link, banner vagy hiperhivatkozás formájában kívánja értékesíteni. Az említett alanyok a gyakorolt tevékenységükkel összefüggésben saját, jelen ÁSZF-től független általános szerződési feltételekkel rendelkeznek, így Hachette Fascicoli nem ellenőrzi és/vagy vizsgálja az említett hivatkozások révén megtekinthető weboldalakat; és nem felelős az adott weboldalak tartalmáért, vagy az oldalakon található esetleges hibákért és/vagy hiányosságokért és/vagy törvénysértésért.

Hachette Fascicoli jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit a Weboldalon történő előzetes tájékoztatása mellett, a jövőre nézve egyoldalúan módosítani, amely esetleges módosítások és/vagy új feltételek a Weboldal lábjegyzetében található “Általános Szerződési Feltételek” szekcióban kerülnek közzétételre.

A módosított ÁSZF rendelkezései a közzétételt követő napon lépnek hatályba és az alábbiak szerint érvényesek az egyes megrendelések tekintetében:

–           első megrendelés esetén a módosított ÁSZF rendelkezései hatályba lépését követő naptól számított első megrendelés benyújtásával,

–           előfizetési szerződések esetén a módosított ÁSZF rendelkezései hatálybalépését követő naptól számított első lapszám átvételével.

Jelen ÁSZF egyes számban megfogalmazott rendelkezései többes számban is értendők, és fordítva.

A www.hachette.hu címen keresztül elérhető weboldalon a tájékozódás és a szerződéskötés nyelve magyar.

 

II. Értelmező rendelkezések

 

Értékesítő: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenységi körét érintő célból kínál árut vagy szolgáltatást, akkor is, ha helyette vagy a nevében más személy jár el. Például egyéni vállalkozó, vagy bármilyen cég a formájától függetlenül.

Megrendelő: az a természetes, aki a jelen ÁSZF feltételeit elfogadva, érvényes megrendelést ad le a Hachette Fascicoli részére a III. és IV. pontokban leírtak alapján.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;

Weboldal: egy hiperhivatkozáson keresztül elérhető valamint egy webböngésző és egy internetes kapcsolódásra alkalmas eszköz által megjelenített webdokumentum, amely képes az internetes vásárlás lebonyolítására.

Elektronikus adásvételi szerződés: olyan szerződés, amely oly módon jön létre, hogy a kereskedő vagy a kereskedő közvetítője egy honlapon vagy más elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen szolgáltatást és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg a szolgáltatást vagy szolgáltatásokat. Ha egy szerződésben áru és szolgáltatás megrendelése egyaránt történik, az is ebbe a kategóriába tartozik.

Adatkezelő: aki a Szolgáltatással összefüggésben tudomására jutott személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja.

Termék: www.hachette.hu weboldalon keresztül kiválasztható, lapszámokból (és szükség szerint előfizetői csomagokhoz tartozó ajándékból) álló sorozat (vagy annak egyes részei, a lapszámok)

Előfizetés: azon megrendelési mód, amelynek keretében a Megrendelőnek lehetősége van a sorozatnak, vagy annak részeit képező lapszámoknak előfizetési értékesítésre meghatározott időszak keretében, az előfizetési csomaghoz tartozó kedvezmények biztosítása mellett történő megrendelésére, amely megrendelt lapszámok az előfizetési időszak alatt meghatározott rendszerességgel kerülnek kézbesítésre.

Utánrendelés: azon megrendelési mód, amelynek keretében a Megrendelőnek lehetősége van az előfizetési értékesítésre nyitva álló sorozat újságárusi értékesítést követően, a sorozathoz tartozó lapszámoknak a készlet erejéig történő megrendelésére

Sorozat: előfizetési értékesítésre meghatározott időszak keretében értékesíthető Termék, amely önálló részcímmel és tartalommal rendelkező lapszámokból áll.

Előfizetői küldemény: olyan csomag, amiben az adott sorozat több, a sorozat külön oldalán található ÁSZF 1. sz. melléklete szerint meghatározott darabszámú lapszáma kerül megküldésre a Hachette Fascicoli által egy küldeményként.

 

III. Termékek

www.hachette.hu weboldalon keresztül elérhető termékkatalógusban a termékek kiválaszthatóak, amely Termék fő jellemzői, az „Ugrás az oldalra” ikonra kattintva, külön oldalon (a továbbiakban: „Külön oldal”) kerülnek összefoglalásra.

A Megrendelő megfelelő tájékoztatásának biztosítása érdekében a kiválasztott termékkel kapcsolatban felmerülhető általános kérdések, így a sorozatok tartalma, megjelenő lapok száma és rendszeressége stb. a GYIK menüpont alatt kerülnek megválaszolásra. További kérdés felmerülése esetén pedig a Kapcsolat menüpont alatt feltüntetett telefonszámon és e-mail címen munkatársaink állnak rendelkezésre.

A Weboldalon jelenlévő képek és leírások tájékoztató jellegűek, amelyek a lehető legpontosabb módon tükrözik a Termék jellemzőit.

A Termék színei ugyanakkor eltérhetnek a valós színektől a felhasználó által a megjelenítésükhöz használt informatikai rendszerek vagy számítógépek beállításaitól függően. A Weboldalon szereplő Termék képei ezenkívül a valós méretüket vagy az esetleges kiegészítő termékekkel való kapcsolatukat tekintve szintén kis mértékben eltérőek lehetnek.

A szerződés szempontjából Megrendelő által leadott megrendelésben szereplő termékleírás és meghatározás lesz az irányadó, a Hachette Fascicoli felelőssége csak a megrendelés szerinti termékek szolgáltatására terjed ki.

 

IV. A Rendelés

 

4.1. Rendelésre jogosultak köre

 

A Termékeket kizárólag a 18. életévüket betöltött felhasználók vásárolhatják meg, akik Fogyasztónak minősülnek a Ptk. 8:1 § 3. pontja értelmében (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy).

A kiskorú természetes személy által benyújtott megrendelés semmis, amelyre tekintettel a kiskorú neve alatt Előfizetői megrendelés és/vagy Utánrendelés nem lehetséges. A Hachette Fascicoli az Előfizetés és/vagy Utánrendelés keretében megadni szükséges adatok tekintetében ellenőrzési joggal nem rendelkezik, azokat nem ellenőrzi, így a Megrendelő felel a megadott adatok valóságnak megfelelő fennállásáért. A Hachette Fascicoli ebből származó kárát a vétőképtelen kiskorú törvényes képviselőjétől (szülőjétől vagy gyámjától) követelheti.

A Termékek tekintetében a fogyasztónak nem minősülő alanyok, így a viszonteladók vagy nagykereskedők, vagy a Termékeket viszonteladás céljából megvásárolni szándékozó alanyok számára történő előfizetői értékesítés nem lehetséges.

 

4.2. Rendelés módjai

4.2.1. A Termékek megrendelésére sor kerülhet Előfizetés útján

a.          www.hachette.hu weboldalon – a megvásárolni kívánt Termék kiválasztását követően, az „Ugrás az oldalra” ikonra kattintva, külön oldalon az Előfizetés menü alatt a szükséges adatok megadásával, a weboldalra való nélkül.

b.         telefonon – a megvásárolni kívánt Termék kiválasztását követően, az „Ugrás az oldalra” ikonra kattintva, külön oldalon a Kapcsolat menü alatt található telefonszámon a UNITED CALL CENTERS Kft. (székhelye: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9. II. em.; cégjegyzékszám: 05-09-018137) munkatársaink közreműködésével.

c.          e-mailen – a megvásárolni kívánt Termék kiválasztását követően, az „Ugrás az oldalra” ikonra kattintva, külön oldalon a Kapcsolat menü alatt található e-mail címen.

d.         előfizetői kupon postára adásával – újságárusnál vásárolt termékek esetében az adott lapszám tartalmazza, amely megrendelőszelvényt postaköltségét Hachette Fascicoli állja.

4.2.2. A Termékek megrendelésére sor kerülhet Utánrendelés útján

 

a.          www.hachette.hu weboldalon – a megvásárolni kívánt Termék kiválasztását követően, az „ Ugrás az oldalra” ikonra kattintva, külön oldalon az Utánrendelés menü alatt a szükséges adatok megadásával, a weboldalra való regisztráció nélkül.

b.         telefonon – a megvásárolni kívánt Termék kiválasztását követően, az „Ugrás az oldalra” ikonra kattintva, külön oldalon a Kapcsolat menü alatt található telefonszámon a UNITED CALL CENTERS Kft. (székhelye: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9. II. em.; cégjegyzékszám: 05-09-018137) munkatársaink közreműködésével.

c.          e-mailen – a megvásárolni kívánt Termék kiválasztását követően, az „Ugrás az oldalra” ikonra kattintva, külön oldalon a Kapcsolat menü alatt található e-mail címen.

 

4.3. Előfizetés

A www.hachette.hu weboldalon a termékkatalógus áttekintését követően lehetőség van a megvásárolni kívánt Termék kiválasztására, amely után az „Ugrás az oldalra” ikonra kattintva, külön oldalon az Előfizetés menüpont alatt lehetőség van a Termék megrendelésére.

Az Előfizetés útján leadott megrendelés előtt a Megrendelő „Az Előfizetés menetrendje, szabályai” menüpont alatt általános tájékoztatást kaphat az előfizetésre irányadó szabályokról, amely jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban, de az adott Termékre vonatkozó egyedi előírások figyelembevételével került megfogalmazásra. Ilyen termék specifikus előírások pl: az adott Termék előfizetői megrendelés útján történő elérhetőségére nyitva álló idő meghatározása, az előfizetés keretében kézbesített csomagok és annak lapszámainak ütemezése és az ára.

Az egyes termékcsomagok Előfizetés keretében történő elérhetősége korlátozott idejű, amely meghatározott időtartamról a www.hachette.hu weboldalon, az egyes Termékek külön oldalán van lehetőség tájékozódni, és amely megjelölt idő elteltét követően a Terméket kizárólag a készlet erejéig, csak Utánrendelés keretében van lehetőség megrendelni (lsd: 4.4 pont)

 

Az egyes Termékek Előfizetés keretében történő korlátozott idejű elérhetőségére tekintettel és értelmében a Hachette Fascicoli jogosult az előfizetés keretében történő értékesítést befejezni, amelyre a Termék újságárusnál történő terjesztésének befejezését követő legfeljebb 6 hónapon belül kerülhet sor. Az előfizetés keretében történő értékesítés várható befejezéséről a Hachette Fascicoli előzetesen értesítést küld az előfizetés során megadott adatok szerinti címre, annak érdekében, hogy a Megrendelő részére az adott Termékhez tartozó valamennyi lapszám összegyűjtésének lehetősége fennálljon. A Hachette Fascicoli az előzetes értesítés megküldésével, valamint az előfizetés lezárásáig nyitva álló határidő biztosításával az elvárható magatartás elve szerint jár el, amelyből adódóan Megrendelő további igénye esetén a Hachette Fascicoli felelőssége kizárt.

Az Előfizetéshez szükséges

a)          annak a lapszámnak a kiválasztása, amely lapszámtól az előfizetés keretében a kézbesítés megtörténik

b)         a Megrendelő adatainak, így elsősorban a fő kommunikációs csatornaként működő elektronikus levelezés érdekében az e-mail cím, továbbá az előfizetés lebonyolítása érdekében a név, lakcím, telefonszám megadása, amely adatok pontos és valóságnak megfelelő megadásáért kizárólag a Megrendelő felel, a megadott adatok tekintetében a Hachette Fascicoli ellenőrzési joggal nem rendelkezik, így a hibás adatok miatti teljesítés elmaradásáért, és/vagy nem az előfizetés szerinti teljesítésért a Hachette Fascicoli felelőssége, és ebből adódóan a vele szemben támasztott igény érvényesíthetőség lehetősége kizárt. (lsd. Hachette Fascicoli részére megadott személyes adatok kezelése: Adatvédelmi Tájékoztató)

Az adatok megadása során a 4.1. pont alatt, a kiskorú természetes személy, mint Megrendelő tekintetében rögzített kizáró körülmény figyelembevételével kell eljárni.

c)         Szállítási cím megadása (amely a Megrendelő címe vagy Postapont)

d)         Nyilatkozatok – Általános Szerződési Feltétel kötelező elfogadása (lsd V. pont) és az Általános Adatvédelmi Tájékoztató opcionális elfogadása

Előfizetési szerződés esetén a Hachette Fascicoli a Weboldalán közzétett Kedvezményeket biztosít a szerződés teljes időtartama alatt. Ilyen kedvezménynek minősül különösen például egy lapszám ingyenes biztosítása, az adott Termék tekintetében biztosított ajándék, ingyenes házhozszállítás stb. Fontos, hogy a biztosított Kedvezmények nem lapszámokhoz, hanem előfizetői csomagokhoz kapcsolódnak és termékenként eltérőek lehetnek, ezért minden esetben az adott termék külön oldalán található leírást kell irányadónak tekinteni.

Előfizetési szerződés keretében a Hachette Fascicoli garanciát vállal arra vonatkozóan, hogy a kiválasztott Termékhez tartozó valamennyi lapszám megküldésre kerül.

A Hachette Fascicoli fenntartja magának a jogot arra, hogy az egy küldeményben található lapszámok számát megváltoztassa.

 

4.4. Utánrendelés

A www.hachette.hu weboldalon a termékkatalógus áttekintését követően lehetőség van a megvásárolni kívánt Termék kiválasztására, amely során az „Ugrás az oldalra” ikonra kattintva, a külön oldalon az Utánrendelés menüpont alatt lehetőség van a Termék megrendelésére.

A Hachette Fascicoli utánrendelés keretében a sorozatok/Termékek már korábban megjelent egyes lapszámainak a készlet erejéig történő megvásárlását teszik lehetővé, amely tekintetében a Hachette Fascicoli fenntartja magának azt a jogot, hogy az egy Megrendelő által megvásárolható sorozat lapszámainak darabszámát maximalizálja.

Az Utánrendelés keretében leadott megrendelés előtt a Megrendelő „Az Utánrendelés szabályai” menüpont alatt általános tájékoztatást kaphat az utánrendelésre irányadó szabályokról, amely jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban, de az adott Termékre vonatkozó egyedi előírások figyelembevételével került megfogalmazásra. Ilyen Termék specifikus előírások pl: az utánrendelés keretében az egyes lapszámokért fizetendő díjak, szállítási kedvezmények, fizetésre vonatkozó előírások.

Az Utánrendeléshez szükséges

a)          megadni az utánrendelés keretében megrendelendő sorozat lapszámát/lapszámait és annak darabszámát/darabszámait

b)         a Megrendelő adatainak, így elsősorban a fő kommunikációs csatornaként működő elektronikus levelezés érdekében az e-mail cím, továbbá az utánrendelés lebonyolítása érdekében a név, lakcím, telefonszámmegadása, amely adatok pontos és valóságnak megfelelő megadásáért kizárólag a Megrendelő felel, a megadott adatok tekintetében a Hachette Fascicoli ellenőrzési joggal nem rendelkezik, így a hibás adatok miatti teljesítés elmaradásáért, és/vagy nem az előfizetés szerinti teljesítésért a Hachette Fascicoli felelőssége, és ebből adódóan a vele szemben támasztott igény érvényesíthetőség lehetősége kizárt. (lsd. Hachette Fascicoli részére megadott személyes adatok kezelése: Adatvédelmi Tájékoztató)

Az adatok megadása során a 4.1. pont alatt, a kiskorú természetes személy, mint Megrendelő tekintetében rögzített kizáró körülmény figyelembe vételével kell eljárni.

c)         Szállítási cím megadása (amely a Megrendelő címe vagy Postapont)

d)         Nyilatkozatok – Általános Szerződési Feltétel kötelező elfogadása (lsd V. pont) és az Általános Adatvédelmi Tájékoztató opcionális elfogadása

Utánrendelés keretében a Hachette Fascicoli Kedvezményeket biztosít, amely Kedvezmények Termékenként eltérőek lehetnek, ezért minden esetben az adott Termék külön oldalán található leírást kell irányadónak tekinteni. Általánosan biztosított kedvezmény utánrendelés keretében, hogy az Előfizetők az előfizetésük kezdő lapszáma előtt megjelent számokat szállítási díj fizetése nélkül rendelhetik meg.

 

4.5. Adatkezelés

Az adatkezelésre az Általános Adatvédelmi Tájékoztatóval összhangban megrendelés teljesítése, a számvitel, és az adatok marketing célból való kezelése érdekében kerül sor.

A személyes adatok kezelésével összefüggő részletes feltételeket tartalmazó szabályzat, a www.hachette.hu weboldalon, az Adatvédelmi Tájékoztató menüpont alatt közvetlenül elérhető, amelyre tekintettel e pontban rögzített tájékoztatás a teljesség igénye nélkül tartalmazza az adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket.

A megrendelés teljesítése érdekében történő adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján, azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél alapul.

A megrendelés benyújtásával, annak kötelező előfeltételeként, a fent megjelölt jogalapra tekintettel Megrendelő hozzájárul személyes adatai Hachette Fascicoli, mint adatkezelő általi kezeléséhez és Megrendelő elfogadja továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a Hachette Fascicoli Általános Adatvédelmi Tájékoztatóját.

Adatkezelés marketing célból tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett hozzájárulásán alapul, amelyre tekintettel a hozzájárulás megadása a megrendelés benyújtása során opcionális lehetőség a Megrendelő részére.

A számvitel érdekében történő adatkezelés tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontján, azaz az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségen alapul.

A Hachette Fascicoli a Megrendelő adatait a szerződéskötéssel, a Termékkel, a szerződés teljesítésével, a vételár megfizetésével, követelés érvényesítésével, a hibabejelentéssel kapcsolatos kérdésekkel és esetleges további ajánlat küldésével összefüggésben bizalmasan kezeli.

4.6. Hachette Fascicoli fenntartja a jogot az olyan rendelések visszautasítására, amelyek az alább felsorolt felhasználóktól érkeznek: (i) akivel jogvitája áll fenn; (ii) akinek korábbi előfizetéshez kapcsolódó nem rendezett tartozása áll fenn (iii) aki előzetesen megszegte a jelen ÁSZF rendelkezéseit; (iv) aki bármilyen típusú csalásban volt részes; (v) aki hamis, hiányos vagy pontatlan személyes adatokat adott meg.

 

5. Szerződés létrejötte

Az ÁSZF rendelkezései alkalmazandóak a Felek jogaira és kötelezettségeire, a Felek között létrejövő bármely és minden jogviszonyra (továbbiakban: Szerződéses jogviszony), és az ennek keretében tett jog/nyilatkozatokra (együttesen továbbiakban: Szerződéses nyilatkozat), valamint minden egyéb olyan jogi aktusra, mely a Szerződéses jogviszony keretében vagy annak érdekében történik.

A Hachette Fascicolival a Szerződéses jogviszony létrejöhet a 4.2. pontban rögzített rendelési módok szerint, így a www.hachette.hu weboldalon keresztül, előfizetői kupon postára adásával, valamint a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő egyéb eszköz útján.

A Termékek Hachette Fascicoli általi értékesítése távollevők között kötött szerződésnek minősül, melyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet („Rendelet”), a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fogyasztóvédelmi törvény”) valamint – a Weboldalon keresztül történő értékesítés tekintetében – az elektronikus szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elektronikus Kereskedelmi Törvény”) is szabályoz.

A Szerződéses jogviszony létrejöttének előfeltétele jelen ÁSZF elfogadása, amelyre tekintettel jelen ÁSZF a Szerződő Felek általi jogügylet részévé válik:

 –           a weboldalon keresztül történő szerződéskötés esetén az Előfizetés/ Utánrendelés-hez szükséges adatok megadását követően, az erre vonatkozó nyilatkozat elfogadását jelző ikonra való rákattintás;

–           a telefonon keresztül történő szerződéskötés esetén a UNITED CALL CENTERS Kft. (székhelye: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9. II. em.; cégjegyzékszám: 05-09-018137) munkatársának rögzített hangfelvétellel igazolható szóbeli tájékoztatását követően az Megrendelő rögzített, szóbeli elfogadó nyilatkozata;

–           e-mailen keresztül történő szerződéskötés esetén a Megrendelő részére a visszaigazolásban küldött e-mail csatolmányaként szereplő ÁSZF postafiókba történő megérkezését követően;

–           előfizetői kuponon szereplő tájékoztatást követően annak postára adása útján.

Hachette Fascicoli Weboldalán a Termékek megjelenítése jogilag kötelező erejű ajánlatnak nem, csupán nem kötelező erejű, internetes katalógusnak minősül.

A Megrendelés leadására a Termék kiválasztását követően az „Ugrás az oldalra” ikonra kattintva, mind Előfizetés, mind Utánrendelés menüpont alatt, a szükséges adatok kitöltését és jelen ÁSZF kötelező elfogadását követően a „MEGRENDELÉS” gombra kattintással történik, ami a Vevő/Fogyasztó részére ajánlati kötöttséget és fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Megrendelő a megrendelés Hachette Fascicolihoz történő fentiek szerinti benyújtásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Hachette Fascicoli Weboldalán közzétett ÁSZF rendelkezéseit és nyilatkozik arról, hogy a Hachette Fascicoli által az ÁSZF rendelkezéseinek ismertetésére sor került.

 Amennyiben a Megrendelés a Hachette Fascicoli részére, elektronikus úton (e-mail) vagy a Weboldalon található utasításokat követve „MEGRENDELÉS” gombra kattintással kerül megküldésre, a megrendelése akkor válik hatályossá, amikor az a Hachette Fascicoli számára hozzáférhetővé válik és a Hachette Fascicoli a Megrendelés megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül köteles visszaigazolni a Megrendelés során megadott adatok szerinti e-mail címére.

Amennyiben a Megrendelés telefonon, a megvásárolni kívánt Termék kiválasztását követően, az „ Ugrás az oldalra” ikonra kattintva, külön oldalon a Kapcsolat menü alatt található telefonszámon a UNITED CALL CENTERS Kft. (székhelye: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9. II. em.; cégjegyzékszám: 05-09-018137) munkatársának közreműködésével kerül leadásra, a megrendelés akkor válik hatályossá, amikor a Hachette Fascicoli a Megrendelés megérkezését elektronikus úton visszaigazolja a Megrendelés során megadott adatok szerinti e-mail címre.

A visszaigazolás a Megrendelés megerősítését és a a Hachette Fascicoli részéről történő elfogadását szolgálja.

A szerződés akkor jön létre a megrendelt Termék vonatkozásában a Megrendelő és a Hachette Fascicoli között, amikor

–           a visszaigazolás a Megrendelő számára hozzáférhetővé válik a weboldal, e-mail és telefon megrendelési módok esetén vagy

–           visszaigazolás hiányában a weboldal, e-mail és telefon megrendelési módok esetén, illetve a kupon postára adásával történő megrendelés esetén az első küldemény átvételére sor kerül.

A visszaigazoló e-mail a kiválasztott Termékre vonatkozó egyedi adatokat, így az árra, a rendelkezésre álló fizetési eszközökre vonatkozó részletes utasításokat, az elállási jogra, a szállítási díjakra (amennyiben vannak) és az esetleges egyéb költségekre vonatkozó tájékoztatást nem tartalmaz. Az első megrendelt csomag melléklete tartalmazza maradéktalanul a fent megfelölt információkat, továbbá Ügyfélszolgálat elérhetőségeit, ahol segítséget kérhet és/vagy panaszt nyújthat be.

A megkötendő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, tartalma nem kerül iktatásra és archiválásra, ezért ez utóbb nem lesz hozzáférhető és visszakereshető. Az előfizetési szándék elfogadásakor tett nyilatkozatok ugyanakkor elektronikus úton rögzítésre kerülnek, valamint a megrendeléshez egy egyedi azonosító hozzárendelésére is sor kerül a Hachette Fascicoli által, amely a visszakereshetőséget/ nyomon követhetőséget biztosítja.

A Hachette Fascicoli biztosítja a Megrendelő részére, hogy az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni. Amennyiben a Megrendelő a rendelés elküldését követően hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Hachette Fascicoli felé.

A szerződés megkötéséhez rendelkezésre álló nyelv a magyar, így a Szerződő Felek között bármiféle közlés, tájékoztatás, kérés, megrendelés, egyéb értesítés csak magyar nyelven érvényes és hatályos.

6. Fizetés

6.1. Árak

A Termék vételára Termékenként eltérő lehet, amelyre tekintettel a megrendelés leadása előtt ajánlott a megrendelni kívánt Termékhez tartozó információk áttekintése.

A Hachette Fascicoli fenntartja a jogot a termék árának egyoldalú megváltoztatására – indokolt esetben és az eredetileg meghatározott eladási árral arányos mértékben. E rendelkezés alkalmazása során „indokolt esetnek” tekintendő minden olyan objektív ok fennállása, amely a termék előállítása vagy értékesítése szempontjából releváns és előre nem látott események bekövetkeztével kapcsolatos, így például, de nem kizárólagosan: alapanyag-beszerzési nehézségek és ebből következően a beszerzési költségek növekedése, megnövekedett szállítási költségek, stb. A Hachette Fascicoli által egyoldalúan bejelentett termékár-változása esetén az előfizető jogosult azonnal és bármilyen külön díj megfizetése nélkül elállni az előfizetői szerződéstől. A Hachette Fascicoli az árváltozásról az előfizetői regisztrációkor megadott e-mail címen tájékoztatja az előfizetőket, még az árváltozás hatályba lépésének időpontját megelőzően. A szerződéstől való elállás jogát az előfizető a kiadvány ügyfélszolgálati e-mail címére küldött elektronikus levéllel, vagy a Suvet kft. részére küldött (lehetőség szerint ajánlott) postai levéllel (postacím: 1660 Budapest, pf. 307) gyakorolhatja. Az előfizetői szerződés felmondása e levél kézhez vételétől tekinthető hatályosnak. Utánrendeléskor a termékek minden esetben a rendelés visszaigazolásában feltüntetett árak alapján kerülnek értékesítésre.

A Termék vételárát a www.hachette.hu weboldalon található tájékoztató alapján van lehetőség megismerni, amely valamennyi megrendelési mód esetére tartalmazza a vételár megjelölést.

A vételár az alábbiak szerint ismerhető meg:

–           mind előfizetés, mind utánrendelés esetén: a megvásárolni kívánt termék kiválasztását követően, amely során az „Ugrás az oldalra” ikonra kattintva, a külön oldalon található ÁSZF menüpont alatt az ÁSZF 1. sz. melléklete tartalmazza az adott sorozatra vonatkozó termékspecifikus rendelkezéseket

–                előfizetés esetén: a megvásárolni kívánt Termék kiválasztását követően, amely során az „Ugrás az oldalra” ikonra kattintva, külön oldalon az Előfizetés menüpont alatt, attól függően, hogy mely lapszámtól kerül sor a megrendelés leadására a vételár előfizetői csomagonként feltüntetésre kerül. A Termékekre vonatkozó külön előfizetői oldalak az előfizetési időszak lejárta után inaktívvá válnak, amely következtében a vételárról a továbbiakban a GYIK menüpont alatt van lehetőség tájékozódni.

–           utánrendelés esetén: a megvásárolni kívánt termék kiválasztását követően, amely során az „Ugrás az oldalra” ikonra kattintva, külön oldalon az Utánrendelés menüpont alatt, az Utánrendelés szabályait elolvasva tájékozódhat az egyes kötetek vételáráról a készlet erejéig

–           a vételár megjelölése tekintetében, amennyiben további kérdés merül fel a GYIK menüpont alatt van lehetőség tájékozódni, továbbá a vételár tekintetében felmerült kérdések tekintetében a Kapcsolat menüpont alatt feltüntetett telefonszámon és e-mail címen munkatársaink állnak rendelkezésre.

A Termékek vételárai – és a meghatározott esetekben a szállítási díjak is – Forintban vannak feltüntetve, kizárólag Magyarország területén belüli szállítás esetén érvényesek és tartalmazzák a Termék tekintetében valamennyi előírt adó összegét.

 

6.2. Fizetések

A Termékek fizetése kizárólag az alábbiakban felsorolt fizetési módok egyikén történhet. Amennyiben az alábbiakban felsorolt fizetési módok közül egy vagy több nem alkalmazható egy meghatározott megrendelési mód esetében, erre előzetesen kifejezetten felhívjuk a figyelmet.

A Fizetési módok és az egyes rendelési módok, így az Előfizetés és az Utánrendelés tekintetében a fizetési kötelezettségre vonatkozó előírások eltérően alakulnak az alábbiak szerint:

6.2.1. Előfizetési szerződés keretében minden küldeményt csak a kézhezvétel után, azaz az átvételt követő 14 napban kell kifizetni, a csomagban található készpénzátutalási megbízással, banki átutalással vagy online bankkártyás fizetéssel, az alábbiak szerint:

–           Bankkártyával: Hachette Fascicoli elofizetes.suvet.hu címén elérhető online ügyfélszolgálati oldalán keresztül, valamint a Termék kiválasztását követően, az „Ugrás az oldalra” ikonra kattintva, külön oldalon a Fizetés menüpont alatt az „Online fizetés” gombra kattintva lehetőség van az előfizetésben megrendelt és már kézhez kapott küldemény kifizetésére. A felületre a páratlan számmal kezdődő, hatjegyű partnerazonosító és a négy karakterből álló PIN kód segítségével van lehetőség bejelentkezni. A bejelentkezést követően a küldemények listájában azoknál a csomagoknál, amiknél még ki nem egyenlített vételár van, megjelenik egy „Kifizetem most!” gomb. Erre kattintva a SIX Payment Services pénzügyi szolgáltató oldalára irányítunk, ahol biztonságosan van lehetőség a küldemény kifizetésére. Kérjük figyeljen arra, milyen bankkártyát használ: az online fizetés csak Forint alapú bankkártyával díjmentes!

–           Átutalással: az Hachette Fascicoli S.r.l. (ING) 13700016-07753008-00000000-s számlaszámára. Fontos, hogy a közleményben kerüljön feltüntetésre a páros számmal kezdődő hatjegyű rendelési azonosító vagy a csomaghoz tartozó számla sorszáma a fizetési kötelezettség teljesítésének beazonosítása érdekében.

–           Csekken: minden küldeményben megtalálható az adott csomag kifizetéséhez használható csekk, amelyen elő van nyomtatva a fizetendő összeg. A készpénzátutalási megbízáson szereplő összeget a Magyar Posta bármely postahivatalában befizetheti. Fizetési bizonylatként a feladóvevény megőrzése javasolt.

 

6.2.2. Utánrendelés esetén küldemények és a szállítási díj értékét előre kell kifizetni.

–           Bankkártyával: Hachette Fascicoli elofizetes.suvet.hu címén elérhető online ügyfélszolgálati oldalán keresztül, valamint a Termék kiválasztását követően, az „Ugrás az oldalra” ikonra kattintva, külön oldalon a Fizetés menüpont alatt az „Online fizetés” gombra kattintva lehetőség van a Termék kifizetésére A felületre a páratlan számmal kezdődő, hatjegyű partnerazonosító és a négy karakterből álló PIN kód segítségével van lehetőség bejelentkezni (. A bejelentkezést követően a küldemények listájában azoknál a csomagoknál, amiknél még ki nem egyenlített vételár van, megjelenik egy „Kifizetem most!” gomb. Erre kattintva a SIX Payment Services pénzügyi szolgáltató oldalára irányítva biztonságosan van lehetőség a küldemény kifizetésére. A bankkártya használat keretében fontos és megjegyzendő, hogy az online fizetés csak Forint alapú bankkártyával díjmentes!

–           Átutalással: a Hachette Fascicoli S.r.l. (ING) 13700016-07753008-00000000-s számlaszámára. Fontos, hogy a közleményben kerüljön feltüntetésre a páros számmal kezdődő hatjegyű rendelési azonosító vagy a csomaghoz tartozó számla sorszáma a fizetési kötelezettség teljesítésének beazonosítása érdekében.

–               a rendelésben szereplő címre sárga csekk kerül megküldésre, amelyen elő van nyomtatva a fizetendő összeg. A készpénzátutalási megbízáson szereplő összeget a Magyar Posta bármely postahivatalában lehetőség van befizetni. Fizetési bizonylatként a feladóvevény megőrzése javasolt.

A küldemények és a szállítási díj értékének kifizetését követő 21 napon belül a Hachette Fascicoli intézkedik a Termékek szállítása iránt.

 

6.2.3. A Megrendelő által használt bankkártya bizalmas adatai (kártyaszám, kártyabirtokos neve, lejárati dátum, biztonsági kód) titkosítva vannak és közvetlenül a fizetés kezelőjéhez kerülnek továbbításra anélkül, hogy áthaladnának a Hachette Fascicoli által használt szerveren. A Hachette Fascicoli tehát soha nem fér hozzá és nem menti el ezeket az adatokat. A fizetések nyomkövetését a megrendelés azonosító biztosítja.

 

6.3. Tulajdonjog fenntartása

A Hachette Fascicoli a vételár teljes kiegyenlítéséig a Terméken a tulajdonjogát fenntartja.

Amennyiben Megrendelő nem él határidőben a 8.2. pont alatt ismertetett elállási jogával, úgy köteles a Termék vételárát megfizetni a jelen ÁSZF 6.2. pontjában meghatározottak szerint.

 

6.4. Fizetési késedelem

Előfizetési szerződés esetén amennyiben a küldemény átvételét követő 14 napban, de legkésőbb a készpénz-átutalási megbízáson szereplő fizetési határidő elteltéig Megrendelő fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy késedelembe esik.

Fizetési késedelem esetén a Hachette Fascicoli írásban, a következményekre való figyelmeztetéssel, 3 alkalommal felszólítja Megrendelőt a fizetési kötelezettsége teljesítésére. A fizetési emlékeztető kiküldése, amennyiben a Megrendelő e-mail címe rendelkezésre áll, az első két alkalommal az elektronikus levelező rendszeren keresztül, majd postai úton, ellenkező esetben mindenkor nem könyvelt postai küldemény útján történik.

A fizetési késedelem fennállta alatt az Előfizetési szerződés keretében a Termékek kézbesítését felfüggesztjük, amely kézbesítés fogytatására a hátralék kifizetését követően sor kerül, ellenkező esetben a Felek közötti szerződés felmondásra kerül.

Amennyiben a fizetési késedelem tekintetében kérdése merül fel, úgy a Kapcsolat menüpont alatt feltüntetett telefonszámon és e-mail címen munkatársaink állnak rendelkezésre.

6.5. Követeléskezelés

 Fizetési késedelem esetén a Hachette Fascicoli által 3 alkalommal küldött fizetési felszólítás ellenére és a felszólítást követően, amennyiben a késedelem továbbra is fennáll és a 45 napot meghaladja, úgy Hachette Fascicoli jogosult a követelés behajtása érdekében követeléskezelő céget igénybe venni.

A Hachette Fascicoli tájékoztatja a Megrendelőt, hogy amennyiben késedelme miatt követeléskezelő cég igénybevétele válik szükségessé, úgy az elmaradt vételár jogcímén fennálló tartozás mellett a közreműködő adminisztrációs díjat is köteles megtéríteni.

A követeléskezelésről és az adminisztrációs díj összegéről a www.hachette.hu weboldalon a GYIK menüpont alatt, továbbá az ÁSZF 1. sz. mellékletében foglaltak alapján van lehetőség tájékozódni.

Jelen ÁSZF elfogadása keretében Megrendelő tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy késedelme esetén a tartozás behajtása érdekében a Hachette Fascicoli erre szakosodott követeléskezelő céget vagy ügyvédi irodát vegyen igénybe. Hozzájárul ahhoz, hogy a tartozás érvényesítésével összefüggő személyes adatai harmadik fél részére az adatkezeléshez szükséges célból és ideig átadásra kerüljenek.

A Hachette Fascicoli tájékoztatja Megrendelőt, hogy a jelen szerződésből származó követelései behajtására a CREDIT CONTROL Management Kft. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.) részére adott megbízást. A CREDIT CONTROL Management Kft. a behajtási eljárás során külön meghatalmazás nélkül is jogosult a Hachette Fascicoli képviseletére.

 

VII. Termék kiszállítása

7.1. A Hachette Fascicoli a Terméket – a Megrendelés adatai alatt megadott címre – a megrendelés benyújtásától, illetve utánrendelés esetén a vételár és szállítási költség jóváírását követő munkanaptól számított 30 napon belül köteles kiszállítani, majd az előfizetési szerződés teljesítése során a kiszállítás általában 4 hetente esedékes. A Hachette Fascicoli a Termék kézbesítését alapesetben a GLS, és igény esetén a Magyar Posta közreműködésével végzi, 3 munkanapos szállítási határidővel. Előfizetés esetén, a GLS-sel történő házhozszállítás során a Hachette Fascicoli viseli a Termék csomagolásával és kiszállításával összefüggésben felmerült költségeket. Utánrendelés esetén a szállítási díj a Megrendelő által külön fizetendő díj. A Hachette Fascicoli a Termék kiszállítását kizárólag Magyarország területére eső kiszállítási címre vállalja. A kiszállításról e-mailben vagy SMS-ben kap értesítést a Megrendelő. A házhozszállítás esetén a Termék átvételére Megrendelőn kívül a Megrendelővel egy háztartásban élő hozzátartozói is jogosultak. Amennyiben a szállítási címnél cég neve van feltüntetve, úgy a vezető tisztségviselő mellett egyéb jogosult átvevőnek minősül a cég székhelyén vagy telephelyén tartózkodó olyan személy, aki az átvétel tényét aláírásával igazolni tudja. Amennyiben a Megrendelő a megrendelés során a jelen pontban meghatározott személyek egy részét ki kívánta zárni a Termék átvételére jogosultak köréből és/vagy a jogosultak körébe egyébként nem tartozó további személyt jelölt meg a Termék átvételére jogosultként, úgy ezen igényét a Hachette Fascicoli továbbítja a kiszállítást végző felé, de a Hachette Fascicoli az igény teljesüléséért felelősséget nem vállal. Amennyiben a kiszállítás postai úton történik, és Megrendelő, illetve a fent megjelölt személyi körből a Termék átadásakor senki nem tartózkodik a megadott címen, a szolgáltatással megbízott személy a csomagot az értesítésben megjelölt postahivatalban hagyja, ahol a Terméket a sikertelen kézbesítéstől számított 5 (öt) munkanapon belül lehet átvenni és ezen határidőn belül történő átvétellel az átadás szabályosan megtörténtnek minősül. Amennyiben Megrendelő elmulasztja a fentiekben megjelölt 5 (öt) munkanapon belül átvenni a Terméket a megjelölt postahivatalban, úgy a Hachette Fascicoli jogosult elállni a szerződéstől. A szállítási határidő kiszámolása kizárólag a munkanapok figyelembevételével történik, nem számítanak bele a szombatok, vasárnapok és az ünnepnapok. Amennyiben a Hachette Fascicoli nem tartja be a megjelölt határidőket, a Megrendelőnek jogában áll a megrendelést elmaradt vagy késedelmes szállítás miatt törölni, amely mellett a Hachette Fascicolival szemben további igény érvényesítésnek lehetősége kizárt. A megrendelés törlésére vonatkozó igényével kapcsolatban a Kapcsolat menüpont alatt feltüntetett telefonszámon és e-mail címen munkatársaink állnak rendelkezésre.

7.2. GLS csomagpont és csomagautomata. A Hachette Fascicoli a Terméket az erre irányuló igény esetén GLS csomagpontra és csomagautomatába is kézbesíti. A Csomagpont/Csomagautomata kézbesítési lehetőség kiválasztására kizárólag a www.hachette.hu weboldalon lebonyolított megrendelés esetén, a megvásárolni kívánt termék tekintetében mind Előfizetés, mind Utánrendelés estén a Megrendelőszelvény kötelezően kitöltendő adatai alatt, a Szállítás pontban feltüntetetett „Szállítás GLS átvevőhelyre/automatába” opció megjelölésével van lehetőség kiválasztani a térképes postapontkereső használatával. A későbbiekben az online ügyfélszolgálati oldalon (elofizetes.suvet.hu) található térképes postapontkereső használatával van lehetőség új csomagpont választására Az üzenetküldő segítségével pedig bármilyen címváltozással kapcsolatban lehetőség van az Ügyfélszolgálat értesítésére. Csomagautomatákban a nap 24 órájában van lehetőség a küldemények átvételére, 5 napig (ezt követően a csomag visszaszállításra kerül). A többi csomagpont esetében az adott átvevőhely nyitvatartási idejében van lehetőség a megrendelés kézhezvételére. Fontos, hogy amennyiben a küldemény kiszállítása csomagautomatába történik, úgy a küldemények átvétele érdekében a telefonszám és az e-mail cím megadása kötelező. 

8. Szerződés megszüntetése

8.1. Előfizetői jogviszony megszüntetése

 

Bármely Szerződő Fél jogosult az előfizetési szerződést indokolás nélkül, azonnali hatállyal felmondani.

Az előfizetési szerződés felmondására a Kapcsolat menüpont alatt megtalálható e-mail címen és telefonszámon van lehetőség.

Felmondás esetén a Szerződő Felek kötelesek egymással a már kiszállított Termékek vonatkozásában elszámolni., amelynek megfelelően a Megrendelő a megrendelt termékhez kapcsolódó utólagos fizetési kötelezettségének köteles eleget tenni.

Amennyiben a szállítás alatt lévő küldeményre Megrendelő már nem tart igényt, úgy lehetőség van ennek a ténynek a futár részére történő jelzésére, amely esetben a küldemény visszaérkezése után az előfizetés leállításra, a szerződés megszüntetésre kerül.

Amennyiben a legutóbbi küldemény már átvételre került, de arra Megrendelő már nem tar igényt, így a rendelkezésre álló fizetési határidő alatt sem szeretné a Termék vételárát kiegyenlíteni, úgy az átvételt követő 14 napban lehetőség van a küldeménynek a Hachette Fascicoli a következő címére történő visszaküldésre: Suvet Kft. 1171, Budapest, Pesti út 474. Fontos, hogy ebben az esetben a visszaküldés költségét a Megrendelő viseli! A csomag megérkezése után előfizetés leállításra, a szerződés megszüntetésre kerül.

Kivételt képez a fentiek alól az előfizetési szerződés esetén, ha a Megrendelő érdekköréből származó ok (különösen fizetési késedelem vagy felmondás) miatt nem kerül sor a szerződés megszüntetésére, úgy a Termék teljes – akár a Hachette Fascicoli által utólag módosított – sorozata kiszállításra kerül.

 

8.2. Elállási joggal kapcsolatos tájékoztatás

8.2.1. Elállási jog

Az elállási jog azt jelenti, hogy a 4.2. pont alatt rendelési módok alapján megvalósult vásárlás esetén a Megrendelőegyoldalúan, indokolás nélkül visszaléphet, és az általa vásárolt utolsó előfizetői küldemény visszaküldése esetén jogosult a már kifizetett, utolsó előfizetői csomag árának, valamint a már előre kifizetett utolsó utánrendelt termék árának a visszatérítésére. A kiválasztott és megrendelt termékhez tartozó valamennyi, már Megrendelő által átvett Termékek árának visszatérítésére nincs mód.

 

Az elállási jog gyakorlására a Hachette Fascicoli lehetőséget biztosít, amelynek keretében a Megrendelőnek indokolás nélkül van lehetősége elállni a szerződéstől

–           a még ki nem fizetett Termék Megrendelő általi átvételét követő 14 (tizennégy) napon belül, amely határidőbe (14 naptári nap) a termék átvételének napja nem számít bele ,valamint

–           az átvételt követő 14 napon belül kifizetett Termék esetében a vételár kifizetését követő további 14 napon belül, amely határidőbe (14 naptári nap) a termék vételárának kifizetésének a napja nem számít bele

Az elállási jog gyakorolható továbbá a Termék átvételét megelőzően is, így az elállási jog gyakorlására a szerződés megkötésének napja és a Termék átvétele közötti időszakban is van lehetőség. Az elállási jog határidőben gyakorolt, ha a Termék átvétele előtt azelállási nyilatkozat megküldésre került Hachette Fascicoli részére.

Amennyiben Megrendelő elállási jogával élni kíván a megrendelt utolsó előfizetői csomagot, illetve már előre kifizetett utolsó utánrendelt terméket és az elállási szándékot tartalmazó egyértelmű nyilatkozatot együttesen köteles megküldeni a Hachette Fascicoli részére a Termékre vonatkozó külön oldalon a Kapcsolat menü alatt található postai címre az alább megjelöltek szerint:

–           az előfizetés, illetve utánrendelés keretében a megrendelt utolsó előfizetői csomagot, illetve már előre kifizetett utolsó utánrendelt terméket sértetlen és hiánytalan állapotban vissza kell csomagolni és vissza kell küldeni a Suvet (cím: 1171 Budapest, Pesti út 474.) számára. A Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának a közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A Termék visszaküldésének a közvetlen költségét a Megrendelő viseli.

–           a Termék megfelelő visszaküldésével, visszaadásával egyidejűleg mellékelnie kell a Megrendelő elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát, mely igazolja az elállási jog határidőben történő gyakorlását. Az elállási nyilatkozatban meg kell jelölni a Megrendelő nevét, címét, a megrendelés időpontját, valamint a nyilatkozatnak a keltét, a visszatérítés érdekében szükséges banki adatokat illetve a megrendelés egyéb azonosító adatait. Az elállási nyilatkozat e-mailben történő megküldése esetén nem szükséges mellékelni a Termékhez az elállásról szóló nyilatkozatot.

A rendeléstől való elállás a Termék egészére vonatkozik; nem gyakorolható a Terméknek csak részeire és/vagy tartozékaira.

 

8.2.2. Az elállás joghatásai

8.2.2.1. Visszatérítés

Előfizetés alapján fennálló jogviszony esetén, ha Megrendelő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat és a visszaküldött utolsó előfizetői csomag, illetve már előre kifizetett utolsó utánrendelt termék kézhezvételét követő hónap 20. napjáig kerül sor a vételár visszatérítésre. A Termék visszaküldésének a közvetlen költségét Megrendelő viseli.

Utánrendelés alapján fennálló jogviszony esetén, ha Megrendelő eláll a szerződéstől, a visszatérítési kötelezettség nem vonatkozik a már szintén előre teljesített szállítási díj összegére, továbbá azokra a többletköltségekre, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Megrendelő a Hachette Fascicoli által felkínált, legolcsóbb szokásos kiszállítási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Termék visszaküldésének a közvetlen költségét ebben az esetben is Megrendelő viseli.

A visszatérítés minden esetben átutalással kerül teljesítésre, amely során az összeg

–           bankkártyával történő fizetés esetén a fizetéskor használt kártyához tartozó bankszámlaszámra

–           átutalással történő fizetés esetén arra a bankszámlaszámra, amelyről a banki átutalás teljesítésre került

–           készpénzátutalási megbízás (csekk) esetén a banki adatok megadására lehetőség van az elállási szándékot tartalmazó nyilatkozatban, továbbá a banki adatok megadása tekintetében a Kapcsolat menüpont alatt feltüntetett telefonszámon és e-mail címen munkatársaink rendelkezésre állnak.

A visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

A Hachette Fascicoli a visszatérítés összegét mindaddig visszatarthatja, amíg a Terméket vissza nem kapja, vagy Megrendelő nem igazolta hitelt érdemlően, hogy visszaküldte; a Hachette Fascicoli a kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe.

8.2.2.2. Nem rendeltetésszerű használat miatti értékcsökkenés

Megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ennek megfelelően a visszatérítés összege az értékcsökkenésnek megfelelő összeggel kerül csökkentésre. A Hachette Fascicoli e-mailben vagy postán értesíti a Megrendelőt a visszatérítés összegének körülményéről és az ebből következő csökkentett összegről. Amennyiben a visszafizetés már megtörtént, az értesítésben tudatja a banki átutaláshoz szükséges adatokat is, a Termék értékcsökkenése miatt a Megrendelő által visszafizetendő összeg elutalásához vagy egyéb módon történő teljesítéséhez.

A Terméket a szokásos körültekintéssel kell tárolni, kezelni és megvizsgálni, és épen, minden részében teljesen, hibátlanul működő állapotban, minden tartozékával és az esetleges tájékoztatókkal, azonosító lapokkal, csomagolással és a Termékre ragasztott címkékkel, épen és nem módosítva, illetve a rendeltetésszerű használatnak megfelelően és kopási jelektől vagy szennyeződésektől mentesen kell visszaszolgáltatni.

8.2.2.3. Elállás visszautasítása

Amennyiben a Megrendelő részéről az elállás gyakorlása nem az alkalmazandó jogi előírásoknak megfelelően történik, ez nem vonja maga után a szerződés megszűnését.

Ebben az esetben Hachette Fascicoli e-mailben értesíti a Megrendelőt az elállási kérelem visszautasításáról.

Amennyiben a Termék már megérkezett a Hachette Fascicoli-hoz, ez utóbbinál marad a Megrendelő általi újabb átvétel érdekében, melynek a Megrendelő költségére és felelősségére kell történnie.

Amennyiben, valamely törvényi feltétel fennállása miatt, az elállási jog nem alkalmazható egy vagy több Termékre, az ajánlatban erre kifejezett és specifikus utalás történik.

 

9. Megrendelőt, mint Fogyasztót megillető szavatossági jogok

9.1. Kellékszavatosság

 A kellékszavatosságra vonatkozó, fogyasztók vonatkozásában alkalmazandó feltételeket a fentebb már hivatkozott, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt mintatájékoztató szerint közöljük és tesszük a jelen ÁSZF részévé az alábbiak szerint:

Milyen esetben élhet a Megrendelő a kellékszavatossági jogával?

Megrendelő a Hachette Fascicoli hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Szavatossági igény érvényesítésekor a szerződés megkötését a Megrendelőnek kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló dokumentumot a Megrendelő bemutatja.

Milyen jogok illetik meg a Megrendelőt kellékszavatossági igénye alapján?

Választás szerint Megrendelő–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Lehetőség van kijavítást vagy kicserélést kérni, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Megrendelő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

 Választott kellékszavatossági jogról lehetőség van egy másikra is áttérni, az áttérés költségét azonban Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Termékek tulajdonságaira tekintettel a fent megjelölt kellékszavatossági jogok közül a Hachette Fascicoli elsősorban a kijavítást és kicserélést részesíti előnyben, így elsősorban ezen kellékszavatossági jogok keretében tesz eleget a Megrendelő kellékszavatossági igényének.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Megrendelő a kellékszavatossági igényét?

Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölniUgyanakkor Megrendelő a szerződés teljesítésétől számított 2 (két) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben van lehetőség a kellékszavatossági igény érvényesítésére?

Megrendelő a Hachette Fascicolival szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Hachette Fascicoli nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A jelen pontban foglaltak alapján biztosított jogosultságok és lehetőségek semmilyen esetben sem minősülnek a jogszabályok, vagy a jelen ÁSZF egyéb rendelkezései alapján biztosított fogyasztói jogosultságok korlátozásaként.

 

9.2. Termékszavatosság

A termékszavatosságra vonatkozó, fogyasztók vonatkozásában alkalmazandó feltételeket a fentebb már hivatkozott, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt mintatájékoztatóban foglaltak szerint közöljük és tesszük a jelen ÁSZF részévé az alábbiak szerint:

Milyen esetben élhet Megrendelő a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Megrendelő – választása szerint – az előző pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Megrendelőt a termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Megrendelő termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti Megrendelő a termékszavatossági igényét?

Megrendelő a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Megrendelőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

 

9.3. Hiányos, sérült, nem időben érkezett csomag

Amennyiben a megrendelt Terméket tartalmazó csomag nem érkezett meg a jelzett határidőben, úgy Kapcsolat menüpont alatt feltüntetett telefonszámon és e-mail címen munkatársaink állnak rendelkezésre annak érdekében, hogy a jelzett körülmények minél hamarabb orvosolásra kerüljenek.

Hiányos vagy sérült csomag – amely alatt elsősorban a Hachette Fascicoli gyűrött, nyomdahibás Terméket ért – esetén a Kapcsolat menüpont alatt feltüntetett telefonszámon és e-mail címen munkatársaink állnak rendelkezésre. A sérült csomagok esetében a Hachette Fascicolinál kialakult gyakorlat az esetleges visszaélések elkerülésre érdekében, hogy a Megrendelő a sérült csomagról egy fényképet küld Kapcsolat menüpont alatt feltüntetett e-mail címre, amelyet követően a sérülés megvizsgálásra kerül és ezt követően van mód a Termék kicserélésére. A Termék kicserélése keretében Hachette Fascicoli fenntartja magának a már kiküldött és sérült Termék begyűjtésének jogát, amely esetben a Megrendelő részére egy feladószelvényt küld a kicserélés keretében kézbesített új Termék mellett, így a visszaküldés költségét a Hachette Fascicoli viseli.

Amennyiben további kérdés merül fel a szavatossági jogok gyakorlása tekintetében a GYIK menüpont alatt van lehetőség tájékozódni, továbbá a Kapcsolat menüpont alatt feltüntetett telefonszámon és e-mail címen munkatársaink állnak rendelkezésre.

 

10. Szellemi tulajdon

A Weboldal és a Weboldalon illusztráltak a Hachette Fascicoli tulajdonát képezik. A Weboldal tartalma (csak példaként említve, a szövegek, illusztrációk, képek, logók, márkák, rajzok, zenék, modellek, stb.) a Hachette Fascicoli vagy kereskedelmi partnereinek kizárólagos tulajdonát képezik, amelyek felett a Hachette Fascicoli minden őt megillető jogot fenntart.

Szigorúan tilos a Weboldal tartalmának bármilyen módon történő részleges vagy teljes másolása (kivéve az alábbiakban kifejezetten tervezett módokat), terjesztése, közzététele, továbbítása, módosítása vagy értékesítése, vagy az onnan származó művek létrehozása.

“Hachette Fascicoli” a Hachette Livre Group által kezelt kereskedelmi márkanév. A www.hachette.hu weboldal és a hozzá tartozó domain szintén a Hachette Livre Group tulajdonát képezik.

Tilos a szerzői jogra, a márkanévre vagy más kizárólagos jogokra vonatkozó hivatkozásoknak vagy az ott lévő tartalmaknak a www.hachette.hu weboldalról történő másolása és kereskedelmi célú felhasználása.

Megrendelő másolatot készíthet a www.hachette.hu weboldalon közzétett internet oldalakról személyes, nem kereskedelmi célú használatra azzal a feltétellel, hogy az Internet oldalak minden egyes másolata megőrzi a “szerzői jogokra” és más, ott feltüntetett kizárólagos jogokra vonatkozó utalásokat.

 

11. Jogérvényesítési lehetőségek

11.1. Panaszkezelés

Amennyiben a Hachette Fascicolinak ügyfélszolgálata útján nem sikerülne megnyugtató és kielégítő választ adnia a megkeresésre, úgy Megrendelő jogosult észrevételeit és panaszait a megvásárolt termékre vonatkozó külön oldalon a Kapcsolat menü alatti e-mail címre, vagy a 1171 Budapest, Pesti út 474. alatti címére megküldeni, amely cím egyben a panaszügyintézés helye is. Megrendelő a panasz előzményeként a Hachette Fascicoli ügyfélszolgálatával folytatott egyeztetésre, az egyeztetés sikertelenségének körülményeire utalni köteles a panasz hatékony elbírálása érdekében.

A telefonon tett panaszokat a Hachette Fascicoli azonnal megvizsgálja, amennyiben a panaszt indokoltnak találja, úgy azt szükség szerint és a lehetőségekhez mérten orvosolja, amely panasz kezelési mód nem kerül írásban rögzítésre, annak a Megrendelő általi elfogadása esetén.

Hachette Fascicoli főszabály szerint nem vesz fel jegyzőkönyvet, amennyiben Megrendelő a bejelentett panasz kezelésével egyet ért. Hivatkozással a 1997. évi CLV. törvény [ Fgy. tv. ] 17/A (3) bekezdésre,  amennyiben azonban Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A panaszokat egyedi azonosítóval látja el. A jegyzőkönyv másolati példánya haladéktalanul megküldésre kerül a Megrendelő részére.

A panasz kivizsgálásához jelen ÁSZF 9.3. pontja szerint a Hachette Fascicoli fenntartja magának a már kiküldött és sérült Termék begyűjtésének jogát, amely esetben mindaddig, amíg a Megrendelő a visszaküldési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Hachette Fascicoli jegyzőkönyv felvétele mellett jogosult a panasz kivizsgálási kötelezettségének egy későbbi időpontban, azaz a Termék visszaérkezését követően eleget tenni, amely tekintetében a panasz kivizsgálásának késedelmes teljesítésért a Hachette Fascicoli felelőssége kizárt. Ugyanazon Termék tekintetében Megrendelő újabb panaszának megtételére mindaddig nincs mód, amíg a Megrendelő Termék visszaküldési kötelezettségének nem tesz eleget.

A panasz elutasítása esetén a Hachette Fascicoli a Megrendelőt írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárását.

 

11.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Hachette Fascicoli és a Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a panaszkezelés során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Megrendelő számára:

–        Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatal.

A Megrendelőnek a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságot a www.fogyasztovedelem.kormány.hu oldalon található felsorolásból van lehetősége kiválasztani, amely mindenkor az aktuális adatokat és elérhetőségeket tartalmazza.

A Fogyasztóvédelmi Hatóságok felsorolása a jelen ÁSZF mellékleteként is elérhető.

–        Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a területileg illetékes békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Megrendelő a www.bekeltetes.hu honlapon tájékozódhat a (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő Békéltető Testület illetékességi területről, vagy a testület elérhetőségeit letöltheti oldalunkról.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

email cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

A további Békéltető Testületek felsorolása a jelen ÁSZF mellékleteként is elérhető.

–        Bírósági eljárás. Megrendelő a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

o   Bírósági eljárás keretében lehetőség van jogorvoslatra a Békéltető Testület határozata, ajánlása ellen

A Békéltető Testület eljáró tanácsi határozata, illetve ajánlása nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse.

A tanács kötelezést tartalmazó határozata, illetve ajánlása ellen fellebbezésnek nincs helye, annak hatályon kívül helyezése azonban kérhető a bíróságtól.

o   A tisztességtelen szerződési feltételek érvénytelensége tárgyában indított perek a törvényszék hatáskörébe tartoznak. A fogyasztói szerződés részévé váló tisztességtelen szerződési feltétel érvénytelensége tárgyában indított perre az a bíróság illetékes, amelynek területén a felperes belföldi lakóhelye, belföldi lakóhely hiányában belföldi tartózkodási helye, vagy – ha a felperes nem természetes személy – belföldi székhelye található. Ha a felperes belföldi lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy székhellyel nem rendelkezik, a bíróság illetékességét az alperes lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, vagy – ha az alperes nem természetes személy – az alperes székhelye alapítja meg.

o   Amennyiben Megrendelő az Európai Unió egyik, Magyarországtól eltérő tagállamában él, a fentieken kívül, a jelen ÁSZF alkalmazásával, teljesítésével és értelmezésével kapcsolatos jogvitákkal összefüggésben joga van igénybe venni a kis értékű jogviták megoldására a létrehozott európai eljárást, melynek szabályait a 2007. július 11-én kelt 861/2007/EK Rendelet tartalmazza. A jogvita értéke nem haladja meg az 5.000,00 eurót, mely összeg nem tartalmazza a kamatokat, illetékeket és költségeket. A hivatkozott rendelet szövege az www.eur-lex.europa.eu weboldalon található meg.

 

12. Záró rendelkezések

A jelen ÁSZF keretében kifejezetten nem rendezett kérdésekben az alábbi jogszabályok vonatkozó rendelkezései megfelelően alkalmazandóak:

–        a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

–        az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

–        a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

–        a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

–        a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

Fogyasztóvédelmi hatóságok:

Kormányhivatalok

E-mail cím

Elérhetőség

Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály

fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/fogyasztovedelmi-foosztaly-2017

Pest Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Főosztály

fogyved@pest.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/fogyasztovedelmi-foosztaly

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

fogyasztovedelem@bacs.gov.hu

http://bkmkh.hu/fogyasztovedelmi_osztaly/elerhetosegek/

Baranya Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

fogyasztovedelem@baranya.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/szervezeti-egysegek-menu/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-meresugyi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

Békés Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

fogyved@bekes.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes/elerhetoseg-szervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

fogyasztovedelem@borsod.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen/szervezet/hatosagi-foosztaly

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

fogyasztovedelem@csongrad.gov.hu

http://www.csmkh.hu/hu/muszaki-hatosagi-foosztaly

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

fogyved@fejer.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer/elerhetosegek-szervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-meresugyi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

fogyasztovedelem@gyor.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/elerhetosegek-szervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-meresugyi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

fogyasztovedelem@hajdu.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar/elerhetosegek-szervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-meresugyi-es-fogyasztovedelmi-

Békéltető testületek

Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422 Fax száma: (72) 507-152 Elnök: Dr. Bércesi Ferenc Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Telefonszáma: (76) 501-525; (76) 501-532; (70) 702-8403 Fax száma: (76) 501-538 Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

Honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324-976 Fax száma: (66) 324-976 Elnök: Dr. Bagdi László Honlap cím: www.bmkik.hu

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek); 501-871 (folyamatban lévő ügyek) Elnök: Dr. Tulipán Péter Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika Honlap cím: www.bekeltet.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149 Elnök: Dr. Horváth Károly Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310 Fax száma: (22) 510-312 Elnök: Dr. Vári Kovács József Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-217 Elnök: Dr. Bagoly Beáta Honlap cím: https://gymsmkik.hu/bekelteto

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Fax száma: (52) 500-720 Elnök: Dr. Hajnal Zsolt Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület Levelezési cím: 3300 Eger, Pf. 440. Ügyfélfogadás: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. földszint Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615 Elnök: Dr. Gondos István Honlap cím: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet Telefonszáma: (20) 373-2570 Fax száma: (56) 370-005 Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit Honlap cím: http://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet

E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma: (34) 513-010 Fax száma: (34) 316-259 Elnök: Dr. Bures Gabriella Honlap cím: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a Telefonszám: (32) 520-860 Fax száma: (32) 520-862 Elnök: Dr. Pongó Erik Honlap cím: www.nkik.hu

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület Székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2. Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: (1) 792-7881 Elnök: Dr. Koncz Pál Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000 Fax száma: (82) 501-046 Elnök: Dr. Csapláros Imre Honlap cím: www.skik.hu/hu/bekelteto-testulet

E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 420-180 Fax száma: (42) 420-180 Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

Honlap cím: www.bekeltetes-szabolcs.hu

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661; (30) 664-2130 Fax száma: (74) 411-456 Elnök: Mónus Gréta Honlap cím: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2

E-mail cím: bekeltett@tmkik.hu; kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23. Telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645; (30) 956-6708 Fax száma: (94) 316-936 Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán Honlap cím: www.vasibekelteto.hu

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Telefonszáma: (88) 814-121; (88) 814-111 Fax száma: (88) 412-150 Elnök: Dr. Herjavecz Klára Honlap cím: www.bekeltetesveszprem.hu

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550-513 Fax száma: (92) 550-525 Elnök: Dr. Molnár Sándor Holap cím: www.bekelteteszala.hu

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Sorozat címe

LADA 1200

   

Sorozat lapszámainak száma (tervezett):

130

   

Lapszámok megjelenési gyakorisága:

A 11. számig kéthetente, majd hetente

  

Lapszámok ára

    
  

Előfizetésben

Újságárusoknál

Utánrendelésben

 
 

1. szám

95

190

190

 
 

2. szám

1490

1490

1490

 
 

3-97. számok, számonként

2990

2990

2990

 
 

98. számtól, számonként

3290

3290

3290

 
 

Szállítási díj

GLS-sel előfizetői ajándék, MPL-lel 1975 Ft előfizetői küldeményenként

GLS-sel 799 Ft/4 lapszám, MPL-lel 1975 Ft

 
      

Előfizetési időszak vége:

2021. május 31.

   
      

Előfizetői ajándékok és kiküldésük módja

    
  

leírás

 

kiküldés módja

 
 

1. ajándék

egy ingyenes lapszám (a 3. vagy a 4.)

első előfizetői küldeményben

 
 

2. ajándék

poszter

 

első előfizetői küldeményben

 
 

3. ajándék

csavarhúzó-készlet

 

második előfizetői küldeményben

 
 

4. ajándék

LADA VAZ 2101 1:43 méretarányú modellje

 

hatodik előfizetői küldeményben

 
 

5. ajándék

szerelőszőnyeg rögzítőcsipeszekkel

 

tizedik előfizetői küldeményben

 
      

Előfizetői küldemények (csomagok) tartalma és ára GLS-sel történő szállítás esetén

    
 

Előfizetés kezdő lapszáma

1. lapszám

2. lapszám

3. lapszám

4. lapszám

 

1. küldemény

1-2-3 számok: 1585 Ft

2-3 számok: 1490 Ft

3-4-5 számok: 5980 Ft

4-5 számok: 2990 Ft

 

2. küldemény

4-5 számok: 5980 Ft

4-5 számok: 5980 Ft

6-7-8-9 számok: 11960 Ft

6-7-8-9 számok: 11960 Ft

 

3. küldemény

6-7-8-9 számok: 11960 Ft

6-7-8-9 számok: 11960 Ft

10-13 számok: 11960 Ft

10-13 számok: 11960 Ft

 

4. és további küldemények

köv. 4 lapszám a 97. számig: 11960 Ft, a 98. számtól 13160 Ft

köv. 4 lapszám a 97. számig: 11960 Ft, a 98. számtól 13160 Ft

köv. 4 lapszám a 97. számig: 11960 Ft, a 98. számtól 13160 Ft

köv. 4 lapszám a 97. számig: 11960 Ft, a 98. számtól 13160 Ft

      

A kiadó a kiadványok árváltoztatásának jogát fenntartja!

Előfizetői ügyfélszolgálat elérhetőségei

    
 

e-mail:

lada@suvet.hu

   
 

telefon (munkanapokon 8 és 20 óra között):

06 1 3586633

   
 

online (bejelentkezés partnerazonosítóval és PIN kóddal):

elofizetes.suvet.hu

   
 

mobil applikáció

    
      

Előfizetői küldemények kifizetésének határideje:

átvételt követő 14 naptári nap

  

Banki utalás esetén a kiadó számlaszáma:

Hachette Fascicoli S.r.l. (ING) 13700016-07753008-00000000

 

Online bankkártáys fizetés elérhetősége:

elofizetes.suvet.hu vagy asvanyok.hachette.hu „FIZETÉS” menüpont

 

Követeléskezelő adminisztrációs díja:

3900 Ft+ÁFA/küldemény